Meshery Build & Release Meeting (Feb 8th 2024)

Attendees:

  • Mario, Uzair Shaikh, Yash Sharma, Sandra Ashipala, Ranjeet Singh,Soumya Singh, Abhishek Singh Kushwaha, Rushabh Shah,Daniel Kiptoon

Standing Agenda:

1 Like